Módosul az ebek, macskák valamint kedvtelésből tartott egyéb állatok tartásáról szóló rendelet Érden
2010. november. 29. hétfő, 21:03

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

49/2010. (XI.26.) ÖK. számú
rendelete az ebek, macskák valamint kedvtelésből tartott egyéb állatok tartásáról szóló 27/2008. (V.30.) KGY. rendelet módosításárólÉrd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az ebek, macskák valamint kedvtelésből tartott egyéb állatok tartásáról szóló 27/2008. (V.30.) számú önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

 

1. § A Rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"1. § A rendelet hatálya Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén az ebek, macskák és kedvelésből tartott egyéb állatok tartására terjed ki."


2. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. Állattartó: az állat tulajdonosa, illetve aki az állatot vagy állatállományt felügyeli. 2. Állattartás: az állatok olyan feltételek közötti tartása, amelyben azok egészsége, illetve jó közérzete az ember figyelmétől gondoskodásától függ.Jelen rendelet alkalmazásában nem minősül állattartásnak:

a) a szaporulat 3 hónapig történő tartása,
b)az állatkiállításokon, tenyész-szemléken, ügyességi versenyeken, cirkuszi rendezvényeken, történő állattartás,
c) a veszélyes eb tartása,
d) a veszélyes állatok tartása,
e) a haszonállattartás.

3. Kedvtelésből tartott egyéb állat: a 26/2008. (V.30) számú önkormányzat rendelet alapján gazdasági haszonállatnak nem minősülő kistestű állat (különösen: díszmadarak, díszhalak, rágcsálók.)4. Veszélyes állat: a veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól szóló 8/1999 (VIII. 13.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendeletének I. számú mellékletében meghatározott állatfajok.

5. Veszélyes eb: a felsőbb szintű jogszabályban meghatározott veszélyesnek minősülő eb.

6. Vakvezető eb, jelző eb: vakvezető eb az , amelyet erre a célra képeztek ki, és a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége igazolványával láttak el. Jelzőeb az, amely a halláskárosultak segítségét szolgálja, melynek szükségességét szakorvosi igazolással kell bizonyítani.

7. Őrző-védő kutya: egyéni vagy társas vállalkozásban folytatott őrző-védő tevékenység során alkalmazott eb, amelynek az őrző védő feladatra történő igénybevételét az őrzött objektum felelős vezetője igazolja.

8. Rokkantsegítő kutya: rokkant személy segítségnyújtására speciálisan kiképzett munkakutya, amely rendelkezik a kiképző, illetve vizsgáztató szervezet igazolványával, valamint megkülönböztető jelzésével.

9. Csoportos ebtartás: családi házas ingatlanon 3 darabszámot, többlakásos épületben lakásonként 1 darabszámot meghaladó számú eb tartása.

10. Csoportos macskatartás: családi házas ingatlanon 3 darabszámot, többlakásos épületben lakásonként 1 darabszámot meghaladó számú macska tartása.

11. Közterület: Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti közterület.

12. Közös használatra szolgáló területek: mosókonyha, kapualj, lépcsőház, folyosó, függőfolyosó az épületben lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek megközelítéséhez és rendeltetésszerű használatához szükséges mértékben, továbbá az épülethez tartozó udvarnak, kertnek a lakóközösség közös használatában álló része.

13. Kennel: az állat megfelelő mozgásterét biztosító, szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajjal egybeépített, vagy ahhoz rögzített hely.

14. Közvetlen szomszéd: többlakásos épületben az állattartási hely feletti, alatti, jobboldali és baloldali valamint szemközti lakásban lakó szomszéd, családi házas ingatlanon a telekhatáros ingatlanon lakó szomszéd."


3. § A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § Közterületeken állatot tartani tilos. Állattartás csak az építésügyi, környezetvédelmi, közegészségügyi, állategészségügyi, állatvédelmi jogszabályok betartásával, jelen rendelet előírásai szerint és az állattartással érintett közvetlen szomszédok nyugalmának szükségtelen zavarása (hang, zaj, bűz.) nélkül, közös használatra szolgáló területek tekintetében a felek megállapodásának hiányában pedig csak valamennyi tulajdonostárs írásos hozzájárulásával lehetséges."


4. § A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § E rendeletben szabályozott állattartási ügyekben – amennyiben magasabb szintű jogszabály alapján az eljárás nem tartozik más hatóság hatáskörébe – első fokon a Közgyűléstől átruházott hatáskörben Érd Megyei Jogú Város Polgármestere (továbbiakban: polgármester) másodfokon Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése jár el."


5. § A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § Ha az állattartó a rendelet szabályait megszegi a polgármester a 7. § figyelembevételével az állattartást megtilthatja, vagy korlátozhatja. Amennyiben az eljárás során az állattartó személye nem azonosítható, az ingatlan tulajdonosa a kötelezett."


6. § A Rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. § (1) Az ebtartó köteles a veszettség elleni védekezés szabályait meghatározó jogszabályokban előírt bejelentési és beoltatási kötelezettségének eleget tenni.

(2) Az ebtartónak felhívásra az oltási könyvet be kell mutatnia."


7. § Rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"17. § Az ebek közterületen történő vezetésekor az állattartónak a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26) Korm.rendelet 17. §-át be kell tartania."


8. § Rendelet 20. § (3) bekezdésében a "14 napig" szövegrész helyébe a "15 napig" szöveg lép.


9. § Rendelet 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"21. § Csoportos ebtartáshoz belterületen – családi házas ingatlanon három darabszámot, többlakásos épületben lakásonként egy darabszámot meghaladó eb tartása – a polgármester által kiadott állattartási engedély szükséges, ennek hiányában a polgármester az engedély nélkül tartható darabszámot meghaladó ebek tartását megtiltja."


10. § A Rendelet 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"22. § (1) Csoportos ebtartás csak az állattartás helyéül szolgáló ingatlan valamennyi tulajdonosa és a közvetlen szomszédok előzetes írásbeli hozzájárulása alapján engedélyezhető.

(2) Családi házas ingatlanon az ebek szökésének megakadályozására alkalmas kerítés hiányában a polgármester az engedély megadásához előírhatja kennel létesítését.

(3) Bejelentési kötelezettség terheli az állattartót külterületen lévő csoportos ebtartás esetén."


11. § A Rendelet 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"23. § 10-nél több eb tartása csak 1200 m2-t meghaladó telekingatlanon engedélyezhető."


12. § A Rendelet 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"26. § Csoportos macskatartáshoz belterületen – családi házas ingatlanon 3 darabszámot, többlakásos épületben lakásonként egy darabszámot meghaladó macska tartása – a polgármester által kiadott állattartási engedély szükséges, ennek hiányában a polgármester az engedély nélkül tartható darabszámot meghaladó macskák tartását megtiltja."

13. § A Rendelet 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"27. § (1) Csoportos macskatartás csak az állattartás helyéül szolgáló ingatlan valamennyi tulajdonosa és a közvetlen szomszédok előzetes írásbeli hozzájárulása alapján engedélyezhető.

(2) Bejelentési kötelezettség terheli az állattartót külterületen lévő csoportos macskatartás esetén."


14. § A Rendelet 28. §-ában és az azt megelőző alcímben a "kedvtelésből tartott állatok" szövegrész helyébe a "kedvtelésből tartott egyéb állatok" szöveg lép.

15. § A Rendelet 29. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"c) a 11. §-ban foglalt oltási könyv bemutatási kötelezettségének nem tesz eleget."


16. § Hatályát veszti a Rendelet 5. §-a és a 29. § e) pontja.

17. § (1) Jelen Rendelet 2010. december 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) Jelen Rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

dr. Szabolcs Mária

T. Mészáros András

jegyző

polgármesterA Közgyűlés elfogadta a 2010. november 25-ei ülésén.
6214 olvasás
Megosztás:
Bejelentkezés
Az Ön azonosítóje le lett tiltva!
Hibás azonosító vagy jelszó!
Az azonosítót kötelező magadni!
A jelszót kötelező magadni!

Azonosító:

Jelszó: